Луганская областная общественная организация Грань

Среда, 05.08.2020, 02:14

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Регистрация | Вход

Главная » 2011 » Сентябрь » 7 » Организация патронажа детей-инвалидов
22:55
Организация патронажа детей-инвалидов
Міністерство праці та соціальної політики України


Організація діяльності служби 
соціального патронату дітей-інвалідів
в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідівМетодичні рекомендації2009 р.
 
1. Загальні положення

1.1. Служба соціального патронату дітей-інвалідів (далі - Служба) є структурним підрозділом центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи Мінпраці.
У тих адміністративно-територіальних одиницях, в яких відсутні такі реабілітаційні установи, Служба створюється при управліннях праці та соціального захисту населення.
Метою діяльності Служби є надання соціальної, педагогічної та психологічної допомоги дітям-інвалідам, які потребують постійного (повсякденного) стороннього догляду, за місцем їх проживання (вдома), а також підготовка батьків дітей-інвалідів до організації та (або) продовження реабілітаційного процесу з дітьми в домашніх умовах.

1.2. Служба створюється за наявності не менше 50-ти дітей-інвалідів, які потребують постійної соціальної, педагогічної та психологічної допомоги.
У разі збільшення контингенту дітей-інвалідів, які потребують соціального, педагогічного та психологічного патронату у районі, місті, районі міста може бути створено декілька Служб.

1.3. Якщо в населеному пункті виявлено менше 50-ти дітей-інвалідів, які потребують постійної соціальної, педагогічної та психологічної допомоги, надання допомоги може бути організовано на підставі відповідного рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування.

1.4. У складі Служби створюються виїзні реабілітаційні бригади для надання соціальних, психологічних та педагогічних послуг дітям-інвалідам, які їх потребують.

1.5. Служба створюється, реорганізується і ліквідується на підставі п. 3.3 наказу Мінпраці від 13.02.07 № 48 „Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів”.

Якщо Служба створюється при управлінні праці та соціального захисту населення, рішення про її створення, реорганізацію та ліквідацію приймається місцевим органом виконавчої влади та (або) органом місцевого самоврядування.

1.6. Службу очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади директором центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи Мінпраці.
В разі створення Служби при управлінні праці та соціального захисту населення, рішення про призначення на посаду завідуючого Службою та його звільнення приймається місцевим органом виконавчої влади та (або) органом місцевого самоврядування.

1.7. Служба утримується в межах кошторисних призначень центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення та за рахунок коштів відповідних бюджетів на соціальний захист населення в межах асигнувань виділених на ці цілі та інших надходжень, в тому числі прибутку від надання платних послуг, благодійних внесків громадян, підприємств, установ тощо.

1.8. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Служби проводиться відповідно до законодавства.

2. Основні завдання Служби
2.1. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда та за бажанням сім’ї Служба надає дітям-інвалідам послуги:
- соціального, педагогічного та психологічного консультування;
- соціально-побутового патронату;
- навчання основних соціальних та побутових навичок;
- психологічної та педагогічної корекції;
- з фізичної реабілітації (лікувальної фізкультури, лікувального масажу тощо);
- професійної орієнтації;
- працетерапії;
- інформування щодо спеціального пристосування житлових приміщень, в яких мешкають діти-інваліди до їх потреб (в якості платних послуг);
- допомогу зі встановлення обладнання допоміжних побутових пристроїв для адаптації житлових приміщень до потреб дитини-інваліда;
- навчання користуванню спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;
- надання допомоги в оформленні документів необхідних для отримання сім’єю різних видів соціальної допомоги та підтримки;
- надання інших послуг, що передбачаються у договорі між сім’єю та Службою у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 80.

3. Умови зарахування на обслуговування дітей-інвалідів

3.1. Служба приймає на обслуговування дітей-інвалідів віком від 2 до 18 років, які за висновком індивідуальної програми реабілітації потребують соціального патронату за місцем їх проживання. 

У разі потреби Служба може приймати на обслуговування дітей молодше двохрічного віку, якщо вони потребують надання відповідних послуг.

Рішення про прийняття на обслуговування приймається Реабілітаційною комісією центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів або управлінням праці та соціального захисту населення і затверджується відповідним наказом.
3.2. Між сім’єю та Службою укладається договір, у якому передбачаються види, обсяг та перелік послуг, що надаватимуться працівниками Служби дитині-інваліду безоплатно та (або) на пільгових умовах, а також умови та термін їх надання. 

3.3. Працівники Служби згідно з умовами договору та графіком погодженим із сім’єю, але не рідше одного разу на тиждень, відвідують закріплених за ними дітей-інвалідів та надають їм передбачені послуги.
3.4. На кожну дитину-інваліда, яка приймається на обслуговування Службою, оформляється особова справа, що складається із наступних документів:
- заяви батьків про прийняття на обслуговування;
- копії індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда;
- копії наказу про прийняття (відрахування) дитини-інваліда на обслуговування;
- договір між сім’єю та Службою про надання послуг.

3.5. Обслуговування дітей-інвалідів Службою припиняється у разі:
- зняття з дитини-інваліда інвалідності, зміни рекомендацій в індивідуальній програмі реабілітації;
- переїзду сім’ї на нове місце проживання;
- письмової відмови батьків дитини-інваліда та (або) її законних представників;
- систематичного грубого порушення умов договору, непристойного та неповажного ставлення сім’ї до працівників Служби;
- інших причин, що об’єктивно унеможливлюють подальше надання послуг Службою.

3.6. У випадку хвороби, стаціонарного чи санаторно-курортного лікування дитини-інваліда, від’їзду її разом з батьками з місця постійного проживання на час їх відпустки, обслуговування призупиняється за заявою батьків, але на термін, не більше 75 календарних днів.

3.7. Про початок та припинення обслуговування дітей-інвалідів Службою робиться відмітка в журналі обліку за підписом керівника із зазначенням відповідних дат та термінів.

3.8. З метою якісного забезпечення соціального патронату дітей-інвалідів працівники служби мають право звертатися за консультаціями та допомогою до установ соціального захисту населення, системи освіти і науки, сім’ї та молоді, медичних та інших установ, підприємств та організацій.

3.9. Працівники Служби несуть персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань та обов’язків передбачених цими рекомендаціями.


ТИПОВИЙ ДОГОВІР № ___
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З СОЦІАЛЬНОГО
ПАТРОНАТУ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ
_________________________ „____” ______________ 200__      (місце укладання договору)

Служба соціального патронату ___________________________________
____________________________________________________________________
                                       (назва установи, при якій функціонує Служба соціального патронату)
(далі – Служба), в особі ________________________________________________
    (посада, прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженого Служби)
____________________________________________________________________
що діє на підставі положення затвердженого______________________________,
_____________________________________________________________________
(назва установи, що затверджувала положення, номер та дата відповідного документу)
з однієї сторони та батьки/законні представники дитини-інваліда ___________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я, по-батькові дитини-інваліда)
(далі – Сім’я) в особі __________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(П.І.П. одного з батьків/законного представника дитини-інваліда, паспортні дані)
з іншого боку, проживаючі за адресою: _____________________________________________________________________
___________________________________________________ тел. _____________,
уклали цей договір про надання послуг Службою соціального патронату дитини-інваліда, (далі – Договір), про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Служба на основі письмової заяви Сім’ї та рішення Реабілітаційної комісії _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(назва реабілітаційної установи або органу праці та соціального захисту населення при якій створено комісію)
зобов’язується прийняти на обслуговування _________________________________
____________________________________________________________________,
(П.І.П. дитини-інваліда)
а Сім’я створює умови, необхідні для надання передбачених цим Договором послуг, надає працівникам Служби допомогу потрібну для забезпечення їх ефективності, а також приймає у цьому процесі безпосередню участь.
1.2. Перелік послуг, види, обсяги та терміни їх надання, який надається Службою для дитини-інваліда, фіксується окремим документом, що є невід’ємним додатком № 1 до Договору. 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Сім’я має такі права та обов’язки за Договором:
а). дотримуватись морально-етичних норм поведінки по відношенню до працівників Служби;
б). не перешкоджати працівникам Служби виконувати свої посадові обов’язки;
в). брати участь у процесі надання Службою послуг дитині-інваліду;
г). завчасно повідомляти Службу, як правило в письмовій формі про свій переїзд, тимчасовий та постійний від’їзд з місця проживання, хвороби або інших обставин, які мають значення для виконання Договору;
д). відповідально ставитись за збереження спеціального реабілітаційного обладнання, переданого Службою на час надання послуг дитині-інваліду;
е). інше ___________________________________________________________
2.2. Служба має такі права та обов’язки за Договором:
а). не допускати негуманних і дискримінаційних дій до членів Сім’ї;
б). направляти для надання послуг дитині-інваліду лише працівників, які мають відповідну кваліфікацію та пройшли медичне обстеження; 
в). надавати якісні послуги дитині-інваліду; 
г). попереджати Сім’ю, не пізніше ніж за два тижні, про зміну переліку чи графіку надання послуг, тимчасового чи повного припинення обслуговування дитини-інваліда;
д). надавати на безоплатній основі Сім’ї, в разі потреби, спеціальне реабілітаційне обладнання на термін надання послуг дитині-інваліду;
е). не розголошувати інформацію особистого та конфіденційного характеру про дитину та її сім’ю.


3. Строк дії Договору та порядок його дострокового розірвання 
та внесення змін

3.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до припинення обслуговування Службою дитину-інваліда.
3.2. При виникненні розбіжностей під час виконання цього договору сторони вирішують їх шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
3.3. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і оформляються додатковою угодою до договору.
3.4. У випадках непередбачених цим договором сторони керуються чинним законодавством України.
3.5. Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

4. Реквізити сторін.

Сім’я: Служба:

________________________________ __________________________________
________________________________ __________________________________
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
     
Підпис: Підпис та печатка:
_____________________________ _______________________________Категория: Правовая зона | Просмотров: 861 | Добавил: Roxana | Теги: социальный патронаж, ребенок-инвалид, патронаж детей-инвалидов, патронат дітей-інвалідів, дети-инвалиды | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Сентябрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 34

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0